ANA KONFERANS PROGRAMI

 

13:00-13:30 Opening Ceremony
13:30-15:30 Emerging concepts in stroke
Chairs: Şerefnur Öztürk, Mehmet Akif Topçuoğlu
13:30-13:55 How to implement stroke genetics to stroke care
Hugh Stephen Markus
14:00-14:25 The future of biomarkers in stroke
Joan Montaner
14:30-14:55 Carotid filter implantation for prevention of stroke recurrence in patients with atrial fibrillation: a glimpse in the future
George Ntaios
15:00-15:25 What is on the horizon in pre-hospital stroke treatment?
Silke Walter
15:30-16:00 Coffee Break
16:00-18:30 Contemporary issues in stroke prevention
Chairs: Birsen İnce, Nilda Turgut
16:00-16:25 Dietary interventions in stroke prevention
Joan Montaner
16:30-16:55 Antithrombotic drugs for prevention of major adverse cardiovascular events after ICH
Rustam Al-Shahi Salman
17:00-17:25 Women and stroke
Silke Walter
17:30-17:55 Ischemic stroke despite DOAC use: what are my options?
David Julian Seiffge
18:00-18:25 Decision-making in acute cranio-cervical tandem lesions
Santiago Ortega-Gutierrez
19:00-20:00 Sanofi Uydu Sempozyumu
Moderatör: Erdem Gürkaş
İskemik İnmede Antiplatelet Tedavinin Değerlendirilmesi
Atilla Özcan Özdemir
09:00-10:30 Common uncommon stroke etiologies
Chairs: Erdem Yaka, Canan Togay Işıkay
09:00-09:25 An update on CADASIL
Eric Jouvent
09:30-09:55 Contemporary issues in the management of PFO-related stroke
Luciano Sposato
10:00-10:25 New insights in cerebral venous thrombosis
Jonathan Coutinho
10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:30 Etiologic evaluation in ischemic stroke
Chairs: Nilufer Yeşilot, Nazire Afsar
11:00-11:25 The concept of newly diagnosed AF after stroke
Luciano Sposato
11:30-11:55 Embolic stroke of undetermined source: recent developments and unmet needs
George Ntaios
12:00-12:25 Pearls and pitfalls of cardiac CT in stroke care
Jonathan Coutinho
12:30-14:00 Lunch
13:00-14:00 Poster Oturumu
Oturum Başkanları: Müge Yemişci Özkan, Özlem Kayım Yıldız
14:00-15:00 ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Bijen Nazlıel
İnmede Nütrisyon İpuçları
İbrahim Levent Güngör
15:00-16:30 Neuroimaging as a tool for understanding stroke pathophysiology
Chairs: Bijen Nazliel, Mustafa Bakar
15:00-15:25 How to better define small vessel disease with newer neuroimaging tools
Eric Jouvent
15:30-15:55 An update on WMH dynamics in small vessel disease
Hugh Stephen Markus
16:00-16:25 Diagnosis of cerebral amyloid angiopathy by imaging
Rustam Al-Shahi Salman
16:30-17:00 Coffee Break
17:00-19:00 Acute ischemic stroke
Chairs: Atilla Özcan Özdemir, Erdem Gürkaş
17:00-17:25 How to optimize late and large core thrombectomies? Plain CT, Perfusion or Collateral Imaging
Shazam Hussain
17:30-17:55 EVT: expanded indications of thrombectomy-where are we now?
Santiago Ortega-Gutierrez
18:00-18:25 Thrombolysis in patients on oral anticoagulants
David Julian Seiffge
18:30-18:55 Enterprise Stroke Systems of Care
Shazam Hussain
19:00-20:00 IMPROVE-IT Investigator Meeting
Chair: Ethem Murat Arsava
Speaker: Luciano Sposato
08:30-10:00 Sözel Bildiri Oturumları
Chairs: Kürşad Kutluk, Levent Güngör
  S-01 Tam kan sayımı metriklerinde ortaya çıkan pro-inflamatuar sinyallerin iskemik inme ile temporal ilişkisi: ulusal veri bankası analizi
Doğan Dinç Öge
  S-02 Bir inme nedeni olarak covid-19, şeytan ile derin mavi arasında: Türkiye’de pandemi hastanesinin inme deneyimi
Selman Yıldız
  S-03 Deneysel iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulmuş sıçan beyin dokusunda TRPA1 VE TRPC1 kanalları üzerine BRL37344’ün etkilerinin incelenmesi
Muhammed Burak Er
  S-04 Karotis arter hastalığında aterosklerotik plakların farklı nörogörüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi
Mine Sezgin
  S-05 Karotis darlığı ve Galektin-3 ilişkisi
Şennur Delibaş Katı
  S-06 Karotid arter stentleme yapılan hastalarda klopidogrel direnci ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Bengisu Şahin
  S-07 İskemik inmeli hastalarda baziller arterin aterosklerotik stenozunun değerlendirilmesi, semptomatoloji, inme mekanizmaları ve inme rekürrensi risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Yasemin Dinç
  S-08 BT anjiografi kullanılarak tespit edilen aortik ark plaklarının kriptojenik iskemik inmedeki rolü
Eylem Özaydın Göksu
  S-09 Atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay birlikteliğinin prevalansı ve özellikleri
Zeynep Kaya Doğu
  S-10 Düşük kas kütlesi ve kemik mineral yoğunluğunun akut iskemik inme sonlanımına etkileri: 307 olgunun prospektif analizi
Doğan Dinç Öge
10:00-10:30 Coffee Break
10:30-12:00 Sözel Bildiri Oturumları
Chairs: Kürşad Kutluk, Levent Güngör
  S-11 Vasküler tortiyozitenin akut mekanik trombektomi prognozu üzerine etkisi: BAD-K Skoru
Ezgi Yılmaz
  S-12 Akut iskemik inmede mekanik trombektomi: mesai saatlerinde başvuran hastaların sonuçları daha iyi mi?
Mehmetcan Yılmaz
  S-13 Distal ICA I-L-T oklüzyonlarında mekanik trombektomi tekniklerinin karşılaştırılması
Hasan Doğan
  S-14 Select skorunun intravenöz trombolitik tedavi alan hastalarda geç nöbetleri öngörmede özgüllüğü ve duarlılığının değerlendirilmesi, diabet ve lökoaraiozisin inme sonrası geç nöbetlere etkisi
Yasemin Dinç
  S-15 Trigliserid/HDL kolesterol oranının mekanik trombektomide ilk geçiş etkisi ve futil rekanalizasyon üzerindeki rolü
Lütfiye Gizem Gündüz Çetin
  S-16 Anjiografi ekibinin (hemşire ve teknisyen) ev nöbetinden hastane nöbetine geçmesinin trombektomi yapılan inme hastalarında rekanalizasyon süresi ve iyi klinik sonuç üzerine etkisi
Serhan Yıldırım
  S-17 Akut mekanik trombektomi tedavisi uygulanan inme hastalarında mortalite belirleyicileri olarak şok indeksi, modifiye şok indeksi, yaş şok indeksi ve modifiye yaş şok indeksi
Aslı Çiftaslan
  S-18 İzole M2 oklüzyonu olan hastalarda endovasküler tedavinin klinik sonlanıma etkisi
Fergane Memmedova
  S-19 İskemik inme geçiren kanser hastalarında kısa dönem prognozuna etki eden faktörler: Prospektif çalışma
Ahmet Buğrul
  S-20 Kanserle ilişkili inme - Klinikoradyolojik özellikler
Hilal Kaya
12:00 Kapanış